پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 

منابع تألیف شده در مورد مدیریت بحران توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم


 
کتاب مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه در بیمارستان                                                                                                                 تالیف دکتر محسن حجت
  

 

مقاله Disaster Disaster preparedness in hospitals of Jahrom University of Medical Sciences                              نویسنده دکتر محسن حجت

 


مقاله  A survey of hospital disaster management in medical science universities of Tehran-۲۰۰۵                                                                    نویسنده دکتر محسن حجت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام