پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

کارگاه های ۱۴۰۰ 
 ردیف  نام کارگاه تاریخ نوع کارگاه ساعت برگزاری  مدرس لینک کارگاه
 ۱ نگارش مقاله علمی ۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجازی  ۱۸-۲۰ دکتر ساریخانی  لینک
 ۲ نگارش مقاله علمی ۱  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مجازی ۱۸-۲۰  دکتر عبدلی  لینک
 ۳ اصول جستجوی منابع و انتخاب مقاله  ۱۴۰۰/۱۱/۴ مجازی ۱۸-۲۰ دکتر ساریخانی  لینک

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام