پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 
 
شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
 
 
شابکا : IR-۲۰۱۸۸۰۰۰۱ 

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام