پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

نام و نام خانوادگی مسئول: دکتر حسین کارگر جهرمی

پست مربوطه: مسئول بخش مدیریت بحران معاونت تحقیقات و فناوری 

مدرک تحصیلی: دکترای بافت شناسی

 

شماره تماس: ۰۹۳۹۹۷۱۱۸۴۵ - ۵۴۳۳۶۰۸۵

 

ایمیل: hossein.kargarjahromy@yahoo.com

Dr Kargar

 

 

 

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام