پورتال کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری هفتمین همایش ملی کتابداران و اطلاع‌رسانان سلامت و همایش علمی مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی؛ چشم‌اندازها؛ رویکردها و فرصت‌ها

برگزاری هفتمین همایش ملی کتابداران و اطلاع‌رسانان سلامت و همایش علمی مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی؛ چشم‌اندازها؛ رویکردها و فرصت‌ها

برگزاری هفتمین همایش ملی کتابداران و اطلاع‌رسانان سلامت و همایش علمی مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی؛ چشم‌اندازها؛ رویکردها و فرصت‌ها در تهران

    سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام